Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Karloveská 3, 841 04 Bratislava

Prihláška za člena klubu

Svojim podpisom potvrdzujem záujem stať sa členom Futbalového klubu mládeže Karlova Ves.

Dňa: ____________________________________________________________________
 podpis žiadateľa (neplnoletý žiadateľ aj podpis zákonného zástupcu)

Dotazník žiadateľa:


Povinné údaje sú v červenom rámiku.

Informácie o zákonných zástupcoch (vypĺňa len neplnoletý žiadateľ):

Poučenie:
Vyplnenú prihlášku si pred odoslaním skontrolujte a vytlačte.
Odoslaním sa Vaša prihláška zaeviduje v klubovom informačnom systéme.
Podpísanú ju neskôr odovzdáte trénerovi alebo inému funkcionárovi klubu.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Týmto dobrovoľne dávam súhlas občianskemu združeniu Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava, (ďalej len „klub“) na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na registračnom formulári z dôvodu mojej jedinečnej registrácie v informačnom systéme klubu a v informačnom systéme Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“), pre výlučne vnútorné potreby klubu a SFZ na dobu mojej registrácie členstva v klube a v SFZ. Taktiež týmto dávam dobrovoľne súhlas klubu, aby zverejnil moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, registračné číslo na verejných platformách prevádzkovaných klubom a SFZ na účel verejného overenia mojej identity na dobu môjho členstva v klube a SFZ.